Avgjørelsen fra forfatningsdomstolen «Bite Latvija» vil tillate å fortsette kampen mot administrativ byrde og konkurransevridning

Forfatningsdomstolen, ved å ta en beslutning om å fortsette saken til «Bite Latvija»-datterselskapet, leverandøren av elektroniske kommunikasjonstjenester «Unistars» angående retten til å videresende radiofrekvenser i muntlige forhandlinger, bekrefter viktigheten av dette spørsmålet. Den vedtatte avgjørelsen vil muliggjøre en omfattende evaluering av samsvar med forskriften i loven om elektronisk kommunikasjon med grunnloven, samt gi markedsdeltakerne, som en gang oppnådde frekvenser uten auksjon, en mulighet til å kjempe for kansellering av byrden. på konkurranse.

I «Unistars»-klagen ble forfatningsdomstolen bedt om å vurdere om begrensningen som er inkludert i loven om elektronisk kommunikasjon (ESL) for å videreformidle radiofrekvenser som tidligere er mottatt i auksjoner uten deltakelse, er i samsvar med prinsippet om likhet og eiendomsrett, som er nedfelt i Grunnloven. Så langt er manglende overholdelse av grunnloven allerede bekreftet av ombudsmannen, og allerede under utarbeidelsen av lovutkastet motsatte seg samferdselsdepartementet, reguleringskommisjonen for offentlige tjenester og det juridiske kontoret til Saeima inkluderingen av restriktiv lovnorm i ESL og indikerte behovet for en mer skånsom regulering. Saeima tok imidlertid ikke hensyn til det.

Reklame

«Jeg mener at forfatningsdomstolen under den muntlige behandlingen vil ha mulighet til å gjøre seg omfattende kjent med de inviterte personenes meninger og standpunkter, blant annet ved å fordype seg i hvorfor radiofrekvensbåndene som historisk er oppnådd uten auksjon bør tillates vedtatt. på, tatt i betraktning situasjonen som oppsto den gangen og betydningen av disse båndene i utviklingen av 5G-teknologitjenester i dette øyeblikk. Den eksisterende ordningen medfører en unødig belastning på teknologiutviklingen generelt, noe som har flere negative konsekvenser. Det legges med andre ord en større administrativ byrde på bedriftene, og dagens begrensning som inngår i ESL bidrar til å begrense konkurransen, da vi mister effektiviteten i vedlikehold av infrastruktur. På lang sikt legger alt dette opp til uberettigede kostnader på flere millioner euro, som vi heller vil investere i videreutvikling av nettverket», sier Arunas Mickevicius.

Forbud mot videre overføring av historisk oppnådde frekvenser – kunstig skapt konkurransevridning og administrativ byrde

Den gjeldende juridiske normen fastsetter at elektronisk kommunikasjonsforhandler kun har rett til å overføre eller lease slike begrensede bruksrettigheter til radiofrekvensbåndet, som han oppnådde som følge av et anbud eller en auksjon mot vederlag.

SIA «Unistars» er en av leverandørene av elektroniske kommunikasjonstjenester, som historisk for 20 år siden hentet fra de statlige radiofrekvensbåndene i området 3400-3600 MHz, som ble oppnådd uten auksjon og hvis overføring for tiden er begrenset av det eksisterende regelverket.

Under arbeidet med ESL-lovforslaget sørget arbeidsgruppen for eksperter i Samferdselsdepartementet i sin opprinnelige versjon for en forskrift, ifølge hvilken en kjøpmann også kunne overføre frekvensbruksrettigheter oppnådd uten auksjon, forutsatt at slike rettigheter brukes til kl. minst 20 år. Dette ville løse situasjonen med rettigheter til å bruke frekvensbånd, som historisk ble gitt på etterspørsel uten kompensasjon.

I tilfelle adopsjon av en slik norm kan SIA «Unistars» overføre retten til å bruke Spektra-band til SIA «Bite Latvija». SIA «Unistars» og SIA «Bite Latvija» er selskaper som tilhører «Bite Group», derfor vil overføring av spektrum ikke påvirke konkurransesituasjonen i markedet, men vil øke effektiviteten og ledelsen av selskapet betydelig, og frigjøre det fra unødvendig administrativ byrde.

Arunas Mickevicius fortsetter: «For utviklingen av det latviske elektroniske kommunikasjonsmarkedet er det viktig at det er flere sterke konkurrenter som har mulighet til å konkurrere på like vilkår med en like gjeldende administrativ byrde for alle. Bare slik vil det være mulig å sikre at markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester utvikler seg etter moderne krav, og gir størst mulig nytte også for sluttbrukerne av tjenestene. Den nåværende begrensningen påvirker alle markedsaktører som historisk har skaffet seg frekvenser uten auksjon, så det er spesielt viktig å sikre like konkurransevilkår så snart som mulig.»

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...