fra misbruk av embetet til avlytting, hva innebærer det

Først ja til Nordio-regningen. Justisreformteksten fikk grønt lys i Senatet med 104 stemmer for og 56 mot. Regjeringens initiativtekst som blant annet legger opp til kansellering av embetsmisbruk, endringer i ulovlig påvirkningshandel, restriksjoner på publisering av telefonavlytting for å beskytte tredjeparter som ikke er involvert i etterforskning og om varetektsfengsling, begrenser muligheten for pm. å anke i tilfelle en frifinnelsesdom, går nå over til kammeret for behandling.

Hva endres

En av de mest etterlengtede inngrepene eropphevelse av embetsmisbruk. En idé fremmet av minister Nordio, overbevist om at forbrytelsen er årsaken til den såkalte «frykten for å signere» som blokkerer aktiviteten til ordførere. Lovforslaget griper også inn på handel med ulovlig påvirkningsom er begrenset til særlig grov opptreden, med forhøyelse av forventet straff, fra ett år og 6 måneder til 4 år og 6 måneder, og med bestemmelse om ikke-straff dersom gjerningspersonen samarbeider med rettsvesenet.

Så er det inngrepet som setter begrensninger publisering av avlyttingene, og beskyttelse av tredjeparter som ikke er involvert i undersøkelsene. Publisering er faktisk bare mulig når det avlyttede innholdet havner i rettssakens dokumenter og dommeren er pålagt å fjerne, i tillegg til sensitive personopplysninger, også de som gjelder andre subjekter enn partene, med mindre de er relevante for etterforskningen. For også å beskytte friheten og hemmeligheten til kommunikasjon mellom forsvarer og mistenkte, utvides forbudet mot erverv fra rettsmyndigheten til enhver annen form for kommunikasjon enn korrespondanse.

En annen begrensning gjelder anvendelsen av forebyggende tiltak, hvor det vil være nødvendig å avhøre den mistenkte, med mindre det er fare for rømning eller forurensning av bevisene. Målet er å gi den mistenkte og dommeren et øyeblikks direkte dialog, før et føre-var-tiltak, og prinsippet om forebyggende kryssavhør innføres i saker der det på grunn av type forbrytelse eller konkrete fakta i løpet av forundersøkelser «overraskelseseffekten» av bestemmelsen er ikke nødvendig. Ved varetektsfengsling i fengsel vil avgjørelsen ikke overlates til etterforskningsdommeren, men til et panel på tre dommere. Denne bestemmelsen, gitt innvirkningen på organiseringen av domstolene, vil bli ledsaget av en økning i staben på 250 sorenskrivere, og dens ikrafttredelse er utsatt i 2 år. Lovforslaget legger også opp til at opplysningene om kjennelse inneholder en oppsummerende beskrivelse av det forhold som etterforskes og at varslingen skjer på måter som beskytter mistenkte og på en slik måte at mottakerens konfidensialitet garanteres.

Lovforslaget legger da opp til redesign statsadvokatens myndighet til å anke mot første grads frifinnelsesdommer, samtidig som konstitusjonelle domstolens indikasjoner respekteres. Begrensningen i aktors mulighet til å anke gjelder i realiteten ikke de alvorligste forbrytelsene, herunder de mot personen som forårsaker særlig sosial alarm. Til slutt introduseres en regel om autentisk tolkning for å klargjøre dette det maksimale alderskravet som er satt for populære dommere ved Courts of Assizes til 65 år den må kun eksistere på tidspunktet for utnevnelsen. Dette unngår risikoen for at straffer som er avsagt av Assize-domstolene, der en populær dommer har overskredet aldersgrensen under rettssaken, anses som ugyldige i rettssaker for svært alvorlige forbrytelser, inkludert mafia og terrorisme.

Nordio

«Vår garanti går i to retninger, straffsikkerheten som ikke er og ikke alltid og bare må være i fengsel» faktisk «vi har lyttet med stor interesse og vi studerer alle de alternative straffer for eksempel for rusmisbrukere og også for mulige lettelser , av de som er i ferd med å løslates på grunn av utløp, for soning av straffen. Garanti er straffens sikkerhet men også en vektlegging av uskyldspresumsjonen». Det sier statsråd Carlo Nordio ved slutten av avstemningen i Senatet om justislovforslaget. «Dagens tiltak går i denne andre retningen, uskyldspresumsjonen for oss er et symptom på høflighet. Og dette er et ikke-omsettelig prinsipp så lenge jeg er minister.»

Les også

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...