Samvirkevalg | Det er valg på gang, med kandidater fra eks-ministre til Gaza-aktivister – er samarbeidsvalget en lekeplass for politikere eller en tøff maktutøvelse?

Navneliste er som fra «hvem er hvem» bok av politikk: Matti Vanhanen, Timo Magpie, Outi Alanko-Kahiluoto, Erkki Tuomioja, Timo Laaninen

Det 60 medlemmer store representantskapet i Osuuskauppa HOK-Elanto er befolket med kjente partipolitiske navn. Akkurat nå er det valg på gang for å velge representasjonsrådet for neste fireårsperiode.

Hver HOK-Elanto grønne medlemskortinnehaver, hvorav det er ca. 680 000 totalt, har stemmerett.

For de fleste betyr medlemskap i et andelslag rabatter og bonuser. Færre har kanskje trodd at makt også er forbundet med kortet – i hvert fall i teorien.

Hvilken type hvilken makt kan en kunde-eier av en andelsbutikk utøve ved å stemme ved valg? Er representantskapet i samvirkelaget bare en diskusjonsklubb for politikere som krever inn møtehonorar, eller har det reell makt over hvordan sakene til Prismos, Aleppa eller S-gruppens restauranter og hoteller forvaltes?

Finland som representerer kommunistpartiet Yrjö Hakanen tar valget på alvor. Han har også publisert en valgannonse i Helsingin Sanomat.

Hakanen har vært innflytelsesrik i HOK-Elanto og før det i Elantos representasjonsråd i lang tid, men han ble stemt bort ved forrige valg.

Hakasen hvoretter direkte beslutningsmyndighet er tatt fra representantskapet. Men i praksis er det fortsatt mye makt: Hvis en tilstrekkelig stor del av representantskapet har en mening, må selskapets ledelse ta hensyn til det i praksis.

«For eksempel, for omtrent åtte år siden tok jeg initiativet til å avslutte salget av produkter produsert i ulovlige israelske bosetninger. Det var en bredere diskusjon om det i samfunnet på den tiden. I praksis førte det til en reduksjon i oppgjørsprodukter i HOK-Elantos butikker», sier Hakanen.

Hakanen stiller denne gangen til valg som leder av Israel. Etter hans mening bør kooperativet boikotte alle israelske produkter på grunn av behandlingen av innbyggerne i Gaza.

Representativt organ møtes to ganger i året. Representantene har initiativrett på møtene, som regjeringen svarer på. Dersom representantskapet er misfornøyd med regjeringens svar, kan det returnere saken til regjeringen for forberedelse.

For eksempel vedtok representantskapet i november i fjor etter avstemningen å returnere initiativet om forbud mot salg av Thermacell myggmidler til regjeringen for forberedelse. Regjeringen gikk ikke inn for å stoppe salget, fordi preparatet har Tukes sin markedsføringstillatelse. Svaret tilfredsstilte ikke flertallet i representantskapet.

Det gjenstår å se hvordan regjeringen vil reagere neste gang og om enhetene vil forbli i valgene.

«
På de viktigste stedene er kunnskap og kompetanse viktig også i andelsbutikken.

Som i generalforsamlingen i et børsnotert selskap er representasjonsstyrets mektigste makt oppnevningsmakten.

Representantskapet oppnevner representantskapet, som igjen oppnevner og ved behov avskjediger HOK-Elantos styre og administrerende direktør. Derfor bør den daglige ledelsen ta hensyn til representasjonsrådets posisjoner.

I nominasjoner brukes betydelig makt i deres utarbeidelse.

Oppnevninger til styret utarbeides på et forhandlingsmøte oppnevnt av de representative rådsgruppene. I praksis er det den største gruppen som innstiller representantskapets leder, den nest største gruppen nestleder.

Representasjonen av begge kjønn i representantskapet skal være minst 40 prosent. Denne saken er tatt opp av valgkomiteens leder Erkki Tuomiojan med for å justere fra tid til annen. Tuomio har vært innflytelsesrik i Elantos og senere HOK-Elantos representasjonsstyre siden 1975.

Ellers som i andre samvirkeforetak, gjennomføres valget i HOK-Elanto i hovedsak gjennom partipolitiske kandidatlister. Terskelen for å etablere partifrie lister er lav. Det trengs kun tre medlemmer til det.

Det er rundt tusen kandidater totalt denne gangen også. I praksis har ganske mange uavhengige representanter alltid gått gjennom. Valgmetoden er relativ, noe som kommer store grupper til gode.

Representantskapets medlemmer trenger ikke å være medlemmer av representantskapet, men det kreves at de har forståelse for samarbeidsvirksomhet og administrasjon.

«Det har endret seg at politiske verv nå begrenses til representantskapet. Styret eller ledelsen spør ikke om partiboka», sier Tuomioja.

På de viktigste stedene er kunnskap og kompetanse viktig også i andelsbutikken.

Fra Har ledet representantskap i 2021 Heli Puurahvis daglige jobb leder SAK og som har partiposisjon sosialdemokrat.

– Representantskapets rolle er å føre tilsyn med ledelsen og styret, sier Puura.

Han og nestlederne i representantskapet, MP Sari Sarkom (lage mat) og Irina Krohn (grønn), har ansvar for utarbeidelse av styre- og administrerende direktør, noe som er en svært tung maktbruk. Valget av administrerende direktør er den viktigste ansettelsen i ethvert selskap fordi nesten alt avhenger av det.

«Vi har en god administrerende direktør, så den saken er ikke aktuell. Men for søket etter kandidater til styret bruker vi vanligvis konsulenter spesialisert på disse oppgavene for å hjelpe oss, sier han.

I tillegg til kompetanse må utvelgelsene ta hensyn til mulig stagnasjon og interessekonflikter, som er nok i et lite samfunn som Finland.

HOK-Elantos nåværende styre består av én professor i økonomi og en hel gruppe tidligere eller nåværende ledere utdannet i bedriftsledelse. Konsernsjefen er styrets leder.

«
Spesielt konkurrenter påpeker ofte samvirkeselskapenes ineffektivitet.

I tillegg til de viktigste vervene har representantskapet fullmakt til å bekrefte større strategiske valg. Den vedtar også vesentlige endringer i driften av samvirkelaget.

Som en ledende stjerne i all beslutningstaking er den viktigste oppgaven til samvirkelaget ifølge Puura å yte høykvalitets og rimelige tjenester til medlemmene. Og samtidig skal virksomheten være lønnsom.

Spesielt konkurrenter påpeker ofte den usunne konkurransen og ineffektiviteten til samvirkeselskaper. Ifølge Puura er oppfatningen av ineffektivitet utdatert informasjon.

«Konstant oppmerksomhet rettes mot effektiviteten og lønnsomheten i driften.»

Kritiske kommentatorer mener at politikere som sitter i administrasjonen av et kooperativ er en indikasjon på Finlands strukturelle korrupsjon. Det kan være de samme politikerne som bestemmer i kommunene for eksempel om handlesteder.

Ifølge Tuomioja er det ingen bevis for misbruk av stillingen. Konkurrenter, spesielt, sørger for at potensielle problemer kommer til syne.

Det kyniske synspunktet er derimot at politikere kun krever inn møtehonorar fra representantskapet uten reell innflytelse eller engang interesse for det.

Men jobben til et menig medlem er ikke særlig lønnsomt. De mottar 730 euro per møte i møteavgift. Det er to møter i året. Beløpet er ikke økt etter 2021. De får de samme rabattene for S group-tjenester som andre medlemmer av samvirkelaget.

S-gruppen støtter varsling og andre utgifter til representasjonsrådsgruppene med maksimalt 50 000 euro årlig. Det gis ikke støtte til enkeltmedlemmer.

Men er politikernes medvirkning i beslutningstakingen av samvirkelaget et problem for selskapet eller kanskje tvert imot en fordel?

Heli Puura synes partiene er flinke til å samle motiverte kandidater til sine lister. De utdanner også kandidater om samvirkesaker og administrasjon generelt.

Parter har ferdigheter i maktbruk, og maktbruk krever også en rekke ferdigheter.

«Mulige forsinkelser må selvsagt alltid tas med i beslutningen.»

Kooperativ Administrerende direktør i Pellervo, som representerer selskaper Mari Kokko sier at politikken ved HOK-Elantos valg er et unntak innen samarbeidsvirksomhet. Men politisk bakgrunn kan etter hans mening være en hjelp i maktutøvelsen.

«Kanskje vi vet bedre hvordan vi kan utfordre den eksisterende ledelsen på en positiv måte. Partiene implementerer tross alt demokratiet i Finland i praksis», sier Kokko. Selv er han fra sentrumsbakgrunn.

I andre samvirkelag havner det selvsagt ofte folk i tillitsverv som også er toneangivende i kommunepolitikken eller velferdsområder, selv om det ikke er politiske lister ved valgene.

Ved alle valg hjelper anerkjennelse. Og til syvende og sist er det bare et begrenset antall mennesker i samfunnet som er interessert i å bruke tiden sin til å ta seg av vanlige ting.

I hvert fall i HOK-Elano ser representantskapets holdning til maktbruk ut til å være aktiv. Et halvt dusin av representantenes initiativ er til behandling på hvert møte.

Konsernsjefen gir ved hvert møte en grundig oversikt over samvirkets arrangementer. Ut fra det blir det som regel en livlig diskusjon. I november ble administrerende direktør Bror Matti Liimatainen fortalte for eksempel om effekter av inflasjon på forbrukernes kjøpsatferd og bedriftens forretningsdrift.

Erkki Etter Tuomiojas mening er det absolutt verdt å stemme ved samvirkets valg.

«Det jeg alltid sier om ethvert valg er at hvis du ikke stemmer, er det som å stemme på den du minst ønsker skal bli valgt.»

Etter hans mening har representantskapet med suksess belyst temaer knyttet til forbrukerrettigheter og menneskerettigheter gjennom årene. HOK-Elanto sysselsetter for eksempel aktivt personer med innvandrerbakgrunn og personer med begrenset arbeidsevne.

Yrjö Hakanen mener valget er viktig også fordi S-gruppen har så mye makt i hele handelssektoren.

«Gjennom Fagforbundet har det stor betydning for arbeidsforholdene i næringslivet og de ansattes innflytelse på arbeidsplassen».

Faktum

Valg i ti samvirkelag

  • S-gruppen består av 19 regionale samvirkeforetak og det finske samvirkeforbundet, eller SOK, som de eier.

  • Det avholdes representantskapsvalg i ti regionsamvirke våren 2024.

  • Valg er eller har blitt holdt i disse kooperativene: HOK-Elanto, KPO, Maakunta, Peeässä, Pirkanmaa, PKO, SSO, Suur-Savo, TOK og VBO.

  • Stemmeperioden for HOK-Elanto-valget er fra 10 til 22. April.

  • Det var 2.577.010 medlemmer i samvirkeforetak ved utgangen av fjoråret. Medlemmene eier samvirkene likt. Hvert medlem har stemmerett ved valg av representantskap.

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...