Forviklinger ved arv: Advokaten belyser de vanligste problemene og tilbyr mulige løsninger

Dødsfall av en eller begge foreldrene eller et annet familiemedlem medfører ofte andre problemer i tillegg til sorg etter tap av kjære. Spørsmål om hvordan løse de som er knyttet til eiendom ervervet på denne måten, besvares av advokat Mgr. Petra Fialová.

1) Søsteren min og jeg arvet halve huset etter faren vår. Notarius utstedte arvevedtaket, hva vil skje videre? Kan jeg selge halvparten min?

Jeg forstår av spørsmålet ditt at ingen av dere ga fra seg arven til fordel for den andre, så notarius delte boet mellom dere i henhold til loven. Notaren vil da selv sende arvevedtaket til vedkommende tinglysing, på grunnlag av dette vil det bli foretatt innskudd og du og din søster vil bli registrert som eiere av eiendommen. Så hver av dere to vil være eier av en ideell halvdel av eiendommen.

Når det gjelder strakssalg, sier loven at ved sameie til eiendommen du har arvet, har de øvrige sameierne forkjøpsrett. Dersom du bestemmer deg for å selge din andel av arven, har søsteren derfor rett til å kjøpe denne andelen fortrinnsvis før salget skjer med tredjepart. Forkjøpsretten ved arv varer seks måneder fra gyldig erverv, deretter er du ikke lenger begrenset til å selge halvparten av eiendommen.

Hvilke rettigheter og plikter har jeg som medeier i eiendommen?

Fremfor alt har hver sameier rett til å disponere over sameieobjektet slik han selv ønsker. Han kan derfor holde, bruke og disponere det vanlige. Hans rettigheter er imidlertid begrenset av rettighetene til de andre sameierne. Hver av dem har rett til å delta i forvaltningen av en felles ting, eller administratorer kan overlate denne aktiviteten (dette gjelder hovedsakelig eiendom med eksisterende leietakere). Hvis de bestemmer seg for ting, bør det være enighet om at flertallet (i ditt tilfelle begge) stemmer for det vanlige.

Også ved vesentlig begrensning av bruken av tingen, nærmere bestemt etableringen panterett, når en av sameierne ønsker å gjøre opp sin gjeld ved å selge sin del av eiendommen, trengs samtykke fra den andre. Dersom den aktuelle avtalen ikke oppnås, kan det fremsettes krav til retten om å ta stilling til saken. Sameierne betaler gjelden på eiendommen etter størrelsen på sine andeler, med mindre de har inngått annen avtale.

2) Eiendommen i vårt sameie benyttes utelukkende av søsteren. Jeg vil ikke ha henne, hvordan skal jeg gå frem?

Ethvert sameie fører med seg en del utfordringer og kan bli årsak til gjentatte tvister, så det hender ofte at en eller flere sameier ikke har til hensikt å stå i denne situasjonen lenger og ønsker å si opp sameiet.

Sameie er etter loven en frivillig stat og ingen av sameierne kan tvinges til å forbli i sameie. Derfor er det mulig (og også best mulig beslutning) å bli enige om heving og oppgjør av sameie.

Dersom dette av en eller annen grunn ikke er mulig, kan sameie også oppheves og gjøres opp på grunnlag av søksmål. Det er imidlertid alltid et bedre alternativ hvis eiendomsretten kan gjøres opp etter avtale, det vil si utenrettslig. Uansett er det tre muligheter for å gjøre opp sameie – å kommandere eiendommen til eneeie til en av sameierne, deling eller felles salg av eiendommen.

Når oppgjør etter avtale søsteren ville betale deg økonomisk kompensasjon tilsvarende din andel og hun ville bli eneeier av eiendommen. Det første trinnet er verdivurderingen av eiendommen, som utføres av enten et eiendomsmeglerfirma eller en takstmann. Den endelige avtalen mellom sameierne kan imidlertid ende opp med å regne med lavere pris enn markedspris, og en slik avtale mellom sameierne, hvor det ikke vil bli gitt økonomisk ytelse, er heller ikke utelukket. For eksempel kan barn overlate arven sin gratis til moren slik at hun er eneeier av huset der hun blir boende etter ektemannens død.

Et annet alternativ er deling av sameie eiendom. Oftest dreier det seg om en deling av sameie på grunnen, slik det vanligvis er mulig her (selv når det gjelder bygårder er en reell deling imidlertid ikke utelukket). Det er nødvendig å utarbeide en geometrisk plan og deretter sende inn søknad om deling av grunn til byggekontoret, hvor størrelsen på den nye grunnen og årsaken til delingen skal oppgis. Til slutt er det nødvendig å fremme forslag til vedkommende matrikkelkontor om å gjøre endringer i eiendomsmatrikkelen.

Hvis sykepleieren ikke har nok midler til betalingen din og samtidig en reell deling av eiendommen ikke er mulig, er det ikke annet valg enn å selge eiendommen sammen. Å selge eiendommen vil vanligvis gi alle en høyere fortjeneste enn å betale hverandres andeler. Og jeg anbefaler det her overlate salget til et eiendomsmeglerfirma, dvs. til en tredjepart. Et salg ledet av en av sameierne uten profesjonell mellommann kan føre til tvister. Ved salg av eiendomsmegling inngås avtale om deling av kjøpesummen i kjøpekontrakten og kontrakten om depot av denne prisen, slik at pengene kan overføres til sameiernes regnskap. Samtidig trenger ikke alltid fordelingen av gevinst ved salget tilsvare aksjene. Det er tilfeller hvor den ene sameieren får et høyere beløp etter avtale med den andre eller andre. Dette er tilfellet hvis han for eksempel investerte i reparasjoner eller betalte for energi.

En avtale med sykepleier er ikke mulig, hva kan jeg gjøre?

Hvis du ønsker å kvitte deg med din andel av eiendommen, eller tvert imot, vil du betale ned til de andre sameierne (i ditt tilfelle din søster) og bli eneeier, men du kan ikke komme til enighet, du har to andre alternativer, som hver vil forårsake betydelige problemer. Du kan selge sameieandelen din til en tredjepart eller reise søksmål i retten for å avgjøre sameie. Å selge en sameieandel er mulig, men det betyr alltid en betydelig lavere fortjeneste ved salg av kun en del av eiendommen. I tillegg er det også en risiko for den andre sameieren. Sist, men ikke minst, er det få som ønsker å kjøpe en ideell andel i et hus der et søsken til den opprinnelige eieren forsvarte sin halvdel i retten.

Det er alltid et bedre alternativ å overbevise medeieren om å selge eiendommen som helhet eller å kjøpe din andel. Det siste alternativet er å gå til retten og reise søksmål om oppgjør og heving av sameie til eiendommen. Dette er imidlertid en svært tidkrevende prosess.

Utfallet av rettsavgjørelsen kan være tre scenarier. Dersom eiendommen realistisk kan deles, vil retten ta stilling til deling av eiendommen. Hvis dette ikke er mulig, vil retten pålegge eiendommen eksklusivt eie til en av sameierne, og pålegge ham å betale den andre et økonomisk oppgjør. Til dette formål gir retten alltid i oppdrag å utarbeide en sakkyndig uttalelse, som skal brukes til å verdsette eiendommen. Samtidig må sameieren som er interessert i eiendommen bevise at han har tilstrekkelige midler til å nedbetale den andre.

Dersom det tilfeldigvis skjer at begge sameierne er interessert i eiendommen og begge er i stand til å betale den andre, må retten ta stilling til hvem av dem som skal få eiendommen. Ved å gjøre det tar han hensyn til hvem som bor i eiendommen, hvem som tar vare på den og hvem som har et tettere følelsesmessig forhold til den. Dersom ingen av sameierne ønsker å eie den, vil retten ta stilling til salg på offentlig auksjon.

Søsteren min bruker eiendommen og hindrer meg samtidig i å bruke min halvdel, hun byttet låsene, kan jeg forsvare meg på en eller annen måte?

Som sameier har du selvsagt rett til å bruke eiendommen. Dersom dette forhindres av sykepleieren, har du krav på at hun betaler deg urettmessig berikelse for bruken av din del av eiendommen. Beløpet fastsettes etter markedsverdien av leien for tilsvarende eiendom. Igjen, dette beløpet bør bestemmes av en ekspert eller i det minste et eiendomsmegler. Dersom sykepleieren ikke gir deg dette frivillig, er det mulig å søke vedkommende domstol i den aktuelle saken om utbetaling av beløpet som representerer markedsleien for din del av eiendommen i en bestemt periode, maks. år med tilbakevirkende kraft før innlevering av krav.

relaterte artikler

Kilde: Receptář magazine

Rating
( No ratings yet )
admin/ author of the article
Loading...